MAN-TORS 08-16 | FRE. 08-15.30 |
DAG-TIL-DAG LEVERING PÅ LAGERVARER

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser:

Bergstrøm Plastteknik A/S - CVR-nr. DK 32095372

1. Generelle bestemmelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i alle tilfælde for kunde/leverandørforholdet med Bergstrøm Plastteknik A/S, medmindre der foreligger en af Bergstrøm Plastteknik A/S affattet anden skriftlig aftale vedrørende en eller flere af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser.
De nedenfor anførte salgs- og leveringsbetingelser går uanset eventuelle af køber anførte købsbetingelser forud for sådanne, medmindre Bergstrøm Plastteknik A/S skriftligt har accepteret sådanne.

2. Kataloger, brochurer, salgsmateriale m.v.
De i Bergstrøm Plastteknik A/S´ brochurer, salgsmateriale eller lignende anførte illustrationer, angivelser af mål, vægte, ydelser eller lignende er uden forbindende for Bergstrøm Plastteknik A/S, der forbeholder sig ret til ændringer i udførelsen eller salg af produkter uden forudgående varsel til køber. Ingen af de af Bergstrøm Plastteknik A/S udleverede salgsspecifikationer, det være sig kataloger, tilbud, ordrebekræftelser eller lignende må uden Bergstrøm Plastteknik A/S´ samtykke kopieres og/eller anvendes overfor trediemand.

3. Tilbud
Alle afgivne tilbud skal forstås som fritblivende og er - hvis ikke andet er angivet - gældende i 8 dage fra tilbudsdatoen. Endvidere er mellemsalg af tilbudte varer altid forbeholdt, også selvom dette ikke udtrykkeligt er anført i tilbuddet.

4. Ordrer
Direkte indsendte ordrer eller ordrer optaget gennem Bergstrøm Plastteknik A/S repræsentanter, ændringer eller udvidelser af ordrer er gældende, når de er skriftligt bekræftet af Bergstrøm Plastteknik A/S eller bekræftet pr. telefon. Ordrer under 500 DKK kan pålægges et ekspeditionsgebyr på 75 DKK.

5. Forbehold for levering
Alle ordrebekræftelser er afgivet med forbehold af force majeure, såsom strejke, lock-out, ildebrand, krig, borgerlige uroligheder, import- eller eksportrestriktioner, transporthindringer m.v. samt med forbehold af uforudsete driftsforstyrrelser eller udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører. Såfremt ordrer ikke kan opfyldes af sådanne årsager, er Bergstrøm Plastteknik A/S fri for ansvar. Dette gælder uanset om det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare fra andre leverandører end den leverandør, der normalt skulle foretage leverancen af de tilbudte eller ordrebekræftede varer.

6. Leveringstider
De opgivne leveringstider regnes fra modtagelsen af de fulde og endelige instruktioner, og er så nøjagtige som muligt. Bergstrøm Plastteknik A/S påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne, og en overskridelse berettiger heller ikke køber til at annullere ordren, medmindre der er tale om væsentlig forsinkelse. Bergstrøm Plastteknik A/S forbeholder sig ret til at foretage delleveringer, medmindre andet er aftalt.

7. Fragtomkostninger, forsendelsesrisiko, ekspeditionsgebyr
Fragtomkostninger afholdes af køber, medmindre andet er aftalt. Ved leverancer over en vis beløbsstørrelse leveres fragtfrit. Alle forsendelser sker for købers risiko, dvs. uforsikret, også i tilfælde af fragtfri levering.

8. Priser
Hvor andet ikke er aftalt, er de opgivne priser gældende listepriser på tidspunktet for afgivelsen af ordrebekræftelsen. Bergstrøm Plastteknik A/S forbeholder sig ret til at regulere priserne uden forudgående varsel. Overskrider en prisstigning 10% af den i ordrebekræftelsen opgivne pris - og prisstigningen ikke skyldes ændringer i valutakurser - kan køber dog vælge at annullere ordren. Alle priser er excl. moms og afgifter.

9. Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til det købte overgår først til køberen, når hele den aftalte købesum er betalt.

10. Betaling, renter og rykkergebyr
Betalingsbetingelserne er som anført i tilbud, ordrebekræftelse eller faktura. Sker betaling ikke til forfaldstid, debiteres 2% rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdato. Evt. kontantrabat beregnes af fakturabeløbet excl. moms, afgifter, emballage og fragt. Ved udsendelse af betalingspåmindelse debiteres et rykkergebyr.

11. Annullering, udskydelse og returnering
Annullering og udskydelse af levering af ordrer kan kun ske efter forudgående aftale og mod debitering af Bergstrøm Plastteknik A/S´ omkostninger. Lagervarer tages kun retur i ubrugt i ubrudt original emballage og kun efter forudgående skriftlig aftale og mod debitering af et gebyr på 20% af varens vejledende salgspris. Returnering sker for købers regning og risiko. Specielt tilpassede produkter eller specielt fremskaffede varer herunder bestillingsvarer (varer som ikke er lagervarer) tages ikke retur.

12. Produktansvar
Bergstrøm Plastteknik A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Bergstrøm Plastteknik A/S. Bortset fra grov uagtsomhed er Bergstrøm Plastteknik A/S ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i køberens besiddelse. På samme vilkår er Bergstrøm Plastteknik A/S ej heller ansvarlig for skade på og fra produkter, der er fremstillet af køberen eller på og fra produkter, hvori disse indgår.
Bergstrøm Plastteknik A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
I den udstrækning, Bergstrøm Plastteknik A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor trediemand, er køberen forpligtet til at holde Bergstrøm Plastteknik A/S skadesløs i samme omfang, som Bergstrøm Plastteknik A/S´ ansvar er begrænset i henhold til foranstående.

13. Mangler og reklamationer
Mangler, der skyldes fejl begået af Bergstrøm Plastteknik A/S, giver køber ret til at kræve omlevering eller ved mindre væsentlige mangler ret til forholdsmæssigt afslag i købesummen. I tilfælde af omlevering af varer er leveringen heraf underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende for den oprindelige leverance. Kun hvis omlevering ikke kan ske, har køber ret til at kræve erstatning. Erstatningen kan dog aldrig overstige de mangelfulde varers fakturapris. Ud over ovennævnte påtager Bergstrøm Plastteknik A/S sig intet ansvar for direkte eller indirekte skade eller tab i anledning af mangler. Reklamation skal altid ske straks, skriftligt, efter at manglerne er opdaget eller burde være opdaget. Overskrides denne frist, fortaber køberen enhver ret til at gøre mangelindsigelse gældende. Bergstrøm Plastteknik A/S påtager sig i intet tilfælde noget videregående ansvar for solgte varer end det ansvar, selskabet kan gøre gældende over for den pågældende leverandør eller fabrikant af den pågældende vare.

14. Værneting:
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret af Retten i Glostrup eller Østre Landsret, afhængig af salgsgenstandens værdi.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag relevante tilbud og nyheder
Widos
Leister
Hawo

Aliaxis/Friatec
Bergstrøm Plastteknik A/S CVR. 32095372
Vallensbækvej 20A, 1.tv., DK-2605 • mail@bergstrom-plast.dk • Tel.: +45 43527122